Nắng Hạ - ACTION TRAINING INSTITUTE: Học viện đào tạo Action

Bài học thứ hai mà tôi học được:

Quá khứ: 5% – Hiện tại 20% – Tương lai 75%

Để lại tin nhắn cho chúng tôi!

facebook

Action Training Academy