Chị Phan Huỳnh Uyên Trinh - ACTION TRAINING INSTITUTE: Học viện đào tạo Action

Lớp học giúp cho CEO có thể đạt tầm nhìn thông qua nhân sự bằng cách Training, Coaching, Mentoring đúng kỹ thuật và nội dung, giúp cho nhân sự đi đúng chiến lược và văn hóa của công ty. MỘT LỚP HỌC ĐẠT ĐƯỢC SỰ KỲ VỌNG NHƯ MONG ĐỢI.

 

Để lại tin nhắn cho chúng tôi!

facebook

Action Training Academy