Personal Development


Phát triển bản thân, bao gồm các khóa học liên quan đến việc phát triển năng lực của từng cá nhân ở các khía cạnh EQ (trí tuệ cảm xúc), self leadership (tự lãnh đạo), young leaders (lãnh đạo trẻ), happiness (hạnh phúc: làm cha mẹ, hôn nhân ...).


Hoạt động

Đăng ký

Để nhận các EBOOK mới nhất từ ATI