Business Consultant


Tư vấn kinh doanh là dịch vụ đáp ứng nhu cầu tái cấu trúc của các doanh nghiệp, nhu cầu hoạch định và quản trị chiến lược, nhu cầu xây dựng văn hóa doanh nghiệp, thiết lập quy trình, xây dựng Hệ thống quản trị tri thức (KMS), xây dựng thương hiệu công ty.

Hoạt động

Đăng ký

Để nhận các EBOOK mới nhất từ ATI